+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1487
  [tytul] => XXXIX sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
  [data] => 2021-07-16 10:09:06
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXXIX sesja Rady Gminy Łuków

16.07.2021 10:09

Lokalizacja: Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie


Data wytworzenia: 2021-07-16 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-07-18 13:38:48 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

Data wytworzenia: 2021-07-16 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-07-18 13:39:17 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII i XXXVIII sesji Rady Gminy Łuków:
  1. Protokół z XXXVII sesji Rady Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:15
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  2. Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Łuków Głosowanie jawne | 10:15
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 12
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łuków na lata 2018 - 2021.
 8. Przedstawienie Raportu o stanie gminy.
 9. Debata nad Raportem o stanie gminy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:57
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łuków za 2020 rok:
  1. wysłuchanie przez Radę Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  2. przedstawienie opinii komisji branżowych i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu,
  3. złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Łuków z wykonania budżetu za 2020 rok, Głosowanie jawne | 13:14
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Głosowanie jawne | 13:15
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 13:19
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym "Maluch" w Łukowie. Głosowanie jawne | 13:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Głosowanie jawne | 13:28
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 13:36
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 13:36
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum