+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 1850
  [tytul] => XLIII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
  [data] => 2021-11-30 10:12:30
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLIII sesja Rady Gminy Łuków

30.11.2021 10:12

Lokalizacja: Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie


Data wytworzenia: 2021-11-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2021-12-01 09:24:47 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:16
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:17
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020 - 2030. Głosowanie jawne | 11:06
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok. Głosowanie jawne | 11:16
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:25
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:28
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Głosowanie jawne | 11:32
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Głosowanie jawne | 11:36
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Dzikiej Róży w miejscowości Gołaszyn. Głosowanie jawne | 12:04
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia - etap I nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 12:07
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Gręzówka-Kolonia - etap I. Głosowanie jawne | 12:09
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Głosowanie jawne | 12:21
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:22
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 19. Sprawy różne i wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum