+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 2139
  [tytul] => XLVII sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
  [data] => 2022-03-31 10:09:53
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XLVII sesja Rady Gminy Łuków

31.03.2022 10:09

Lokalizacja: Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie


Data wytworzenia: 2022-03-31 10:00:00 | Data udostępnienia: 2022-04-08 10:52:00 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Łuków na lata 2022 - 2023. Głosowanie jawne | 10:47
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Głosowanie jawne | 10:52
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 11 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w obszarze wsi Klimki nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:55
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków w obszarze wsi Klimki. Głosowanie jawne | 10:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Miła w miejscowości Krynka. Głosowanie jawne | 10:58
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego o połączenie trzech miejscowości "Gręzówka", "Nowa Gręzóka" oraz "Gręzówka-Kolonia" w jedną miejscowość o nazwie "Gręzówka". Głosowanie jawne | 11:21
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowanie jawne | 11:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:00
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum