+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 776
  [tytul] => XXIX sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie
  [data] => 2020-10-30 10:11:52
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXIX sesja Rady Gminy Łuków

30.10.2020 10:11

Lokalizacja: Żłobek Gminy "MALUCH" w Łukowie


Data wytworzenia: 2020-10-30 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-11-19 09:36:02 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 9 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 9
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych i sołtysów.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Informacja o podmiotach, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, a także opinia Prezesa Sądu Rejonowego dotycząca potrzeb sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych na 2021 rok.
 9. Informacja o realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Łuków w roku szkolnym 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Głosowanie jawne | 11:08
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków". Głosowanie jawne | 11:41
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Głosowanie jawne | 11:42
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Głosowanie jawne | 11:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:00
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 10
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum