+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Łuków

          Array
(
  [id] => 879
  [tytul] => XXX sesja Rady Gminy Łuków
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna
  [data] => 2020-11-27 10:07:04
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1144
)
         

XXX sesja Rady Gminy Łuków

27.11.2020 10:07

Lokalizacja: Urząd Gminy Łuków - sala konferencyjna


Data wytworzenia: 2020-11-27 10:00:00 | Data udostępnienia: 2020-12-30 11:55:30 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad. Głosowanie jawne | 10:12
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne | 10:13
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 6. Wystąpienia radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Głosowanie jawne | 10:56
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia zmiany ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łuków nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 10:59
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany zapisów tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków. Głosowanie jawne | 11:14
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łuków". Głosowanie jawne | 11:37
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Głosowanie jawne | 11:39
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/155/2020 rady Gminy Łuków z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Głosowanie jawne | 11:42
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Głosowanie jawne | 11:45
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Głosowanie jawne | 11:58
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 15. podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. Głosowanie jawne | 12:17
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Głosowanie jawne | 12:30
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosowanie jawne | 12:30
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 12
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum