+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 1189
  [tytul] => XXIV Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja zdalna
  [lokalizacja] => Sesja zdalna
  [data] => 2021-01-29 14:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXIV Sesja Rady Powiatu

29.01.2021 14:00

Lokalizacja: Sesja zdalna
Sesja zdalna


Data wytworzenia: 2021-01-29 14:00:00 | Data udostępnienia: 2021-03-19 08:17:50 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Kampania Informacyjna – Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
 6. Powołanie Komisji Wniosków.
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 8. Interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021, b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2030, c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Leski i Gminę Olszanica Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R w miejscowości Olszanica”, d) w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, e) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, f) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego, g) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim /VI/”, h) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie leskim (VII)”, i) w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie, j) w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok 2020 i 2021.
 10. Powiat Leski – Kraina Szybowisk: wystąpienie Pana Piotra Bobuli.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 15. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum