+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 1726
  [tytul] => XXX Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2021-10-01 14:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXX Sesja Rady Powiatu

01.10.2021 14:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2021-10-01 14:00:00 | Data udostępnienia: 2021-10-19 14:41:02 | Sporządzone przez: Powiat Leski | Opublikowane przez: Powiat Leski

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021, b) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Leskiemu i jego jednostkom podległym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego, d) zmieniająca uchwałę Nr XXV.146.2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim, e) w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, f) w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, g) w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Powiat Leski porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności, h) w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, i) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, j) w spawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego, k) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, l) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko, m) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko, n) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz Gminy Lesko. o) w sprawie ustalenia diet radnych powiatu
 9. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 13. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum