+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 1773
  [tytul] => XXVIII Sesja Rady Powiatu
  [opis] => 
  [lokalizacja] => Sala posiedzeń
  [data] => 2021-06-29 13:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXVIII Sesja Rady Powiatu

29.06.2021 13:00

Lokalizacja: Sala posiedzeń


Data wytworzenia: 2021-06-29 13:00:00 | Data udostępnienia: 2021-11-02 11:52:09 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji. a) Dodanie do porządku obrad projektu uchwały: XXVIII.168.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego b) Dodanie do porządku obrad projektu uchwały: XXVIII.169.2021 w sprawie: uchylenia uchwały własnej Nr X.64.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego c) Przyjęcie porządku obrad sesji po zmianie
 4. 3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Interpelacje radnych.
 8. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego, b) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, c) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, d) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021, e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2030, f) w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Leskiego dla Parafii Rzymskokatolickiej w Olszanicy pw. Matki Bożej Pocieszenia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane – „Wykonanie ołtarza soborowego, ambonki, krzyża i podstawy pod paschał oraz umieszczenie ich w prezbiterium kościoła parafialnego w Olszanicy”, g) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, h) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego, i) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego j) w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr X.64.2019 Rady Powiatu Leskiego z dnia 25.10.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Leskiego za rok 2020.
 10. Wolne wnioski i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
 13. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
 14. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum