+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Starostwo Powiatowe w Lesku

          Array
(
  [id] => 2082
  [tytul] => XXV Sesja Rady Powiatu
  [opis] => Sesja Zdalna
  [lokalizacja] => Sesja Zdalna
  [data] => 2021-03-19 14:00:00
  [dokument_widok] => 0
  [urzad] => 1695
)
         

XXV Sesja Rady Powiatu

19.03.2021 14:00

Lokalizacja: Sesja Zdalna
Sesja Zdalna


Data wytworzenia: 2021-03-19 14:00:00 | Data udostępnienia: 2022-02-18 07:24:02 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Biuro Rady

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji
 4. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji
 5. Powołanie Komisji Wniosków
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu
 7. Interpelacje radnych
 8. Podjęcie uchwał: a) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2021, b) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, c) w sprawie częściowego pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku za rok obrotowy 2019, d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2021-2030, e) w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. w Powiecie Leskim, f) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego ustanowionego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku, g) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.107.2020 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia placówki oświatowej pod nazwą Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, z siedzibą 38-600 Lesko, Aleja Jana Pawła II 18 B oraz nadania aktu założycielskiego i statutu, h) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.108.2020 Rady Powiatu Leskiego z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku, i) w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2021-2025”, j) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Leskiego na lata 2021 – 2023”, k) w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego, l) w sprawie powołania na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leskiego, m) w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego, n) w sprawie powołania na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Leskiego, o) w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Leskiego na rok 2021
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesku na 2021 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2020 r.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 13. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób
 14. Sprawozdanie Komisji Wniosków
 15. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum