+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Baligród

XV Sesja Rady Gminy Baligród


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2019 r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na rok 2019 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baligród na rok szkolny 2019/2020 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 13
  5. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Gminie Baligród Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 10. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum