+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Baligród

XXI Sesja Rady Gminy w Baligrodzie


Data wytworzenia: 2020-07-02 18:00:00 | Data udostępnienia: 2020-08-06 13:18:24 | Sporządzone przez: Henryka Wołoszyn | Opublikowane przez: Mariusz Hebda

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  1. wprowadzenie do porządku w punkcie 7 podpunkt e) uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baligród na rok szkolny 2020/2021 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 15
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Głosowanie jawne
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Nr XX.91.2020 Rady Gminy w Baligrodzie z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  2. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 1 | Uprawnieni: 14
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baligród położonej w miejscowości Baligród. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  5. uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baligród na rok szkolny 2020/2021 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania oraz odpowiedzi.
 9. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał.
  1. Wniosek Przewodniczącego Pana Henryka Leicht o niegłosowanie nad punktem 4 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji i zagłosowanie na następnej sesji Głosowanie jawne
  2. Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pana Henryka Leicht o kontynuacja obrad Sesji Rady Gminy bez transmisji z racji braku zasilania energetycznego na skute trwającej burzy. Głosowanie jawne
  3. Wniosek Radnego Waldemara Pitycza o włączenie oświetlenia ulicznego od 15 lipca na terenie całej Gminy Baligród Głosowanie jawne
  4. Wniosek Przewodniczącej Komisji Budżetowej Pani Barbary Herbetko o uwzględnienie w dowożeniu wszystkich dzieci z terenu Gminy Baligród Głosowanie jawne
  5. Wniosek Wójta Roberta Stępnia o odrzucenie wniosku Przewodniczącej Komisji Budżetowej Pani Barbary Herbetko o uwzględnienie w dowożeniu wszystkich dzieci z terenu Gminy Baligród Głosowanie jawne
  6. Wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Pana Henryka Leicht o przeprowadzenie następnych obrad Rady Gminy w trybie normalnym z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa Głosowanie jawne
 10. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum