+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Baligród

XXII Sesja rady Gminy Baligród


Data wytworzenia: 2020-08-06 16:00:00 | Data udostępnienia: 2020-09-10 12:32:39 | Sporządzone przez: Biuro Rady | Opublikowane przez: Mariusz Hebda

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjęcie porządku obrad Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  1. Wójt Gminy Baligród wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad sesji następujących uchwał w punktach: g. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród, h. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Rabe 1/2020, oraz i. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 15 maja 2020r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 5. Przyjęcie protokołu z obrad sesji z dnia 2 lipca 2020r. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 6. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał, Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: Głosowanie jawne
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baligród za rok 2019. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 12 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 2 | Uprawnieni: 14
  2. udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania, Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 6 | Przeciw: 5 | Wstrzymali się: 3 | Uprawnieni: 14
  3. udzielenia Wójtowi Gminy Baligród absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 10 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 4 | Uprawnieni: 14
  4. zmiany w budżecie gminy na rok 2020. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  5. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Baligród nieruchomości położonej w miejscowości Zahoczewie. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  6. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Baligród nieruchomości położonej w miejscowości Roztoki Dolne Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  7. przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  8. o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie Rabe 1/2020 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
  9. o zmianie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Baligrodzie Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 14 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 14
 9. Interpelacje , wnioski i zapytania oraz odpowiedzi,
 10. Sprawozdanie Komisji Wniosków i Uchwał, Głosowanie jawne
 11. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum