+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Miejski w Myszyńcuostrołęcki

Urząd Miejski w Myszyńcu

07-430 Myszyniec, Plac Wolności 60
29 7721141, http://www.myszyniec.pl/

22/06/2022 - XXX SesjA Rady Miejskiej w Myszyńcu
25/04/2022 - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu
30/03/2022 - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. 5. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym. 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021. 7. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: 7.1. powołania oraz określenia zasad funkcjonowania Kapituły Honorowej ds. opiniowania warunków w przedmiocie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”, 7.2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa, 7.3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie z zakresu drogownictwa, 7.4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2029, 7.5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok, 7.6. przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Gminie Myszyniec na lata 2022-2025, 7.7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024, 7.8. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, 7.9. zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych, 7.10. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myszyniec, 7.11. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej na okres 29 lat. 8. Wolne wnioski i informacje. 9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Sławomir Archacki
23/02/2022 - XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 13.00 w sali widowiskowo-kinowej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Plac Wolności 58, odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad: Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Sławomir Archacki
29/12/2021 - XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu
29/11/2021 - XXV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu
22/09/2021 - XXIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad: - Otwarcie sesji. - Przedstawienie porządku obrad. - Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad. - Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej. - Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym. - Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: - przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, - zmieniająca uchwałę Nr XX/222/21 Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszyniec, - nadania nazwy drodze wewnętrznej ma terenie miejscowości Myszyniec, - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, - wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029, - zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok. - Wolne wnioski i informacje. - Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Sławomir Archacki
04/08/2021 - XXIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04 sierpnia 2021 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej. Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym. Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Myszyniec, zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Myszyniec na lata 2021-2029, zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2021 rok. Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Miejskiej.