+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Gminy Bukowsko

VII sesja Rady Gminy Bukowsko


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie
 2. Sprawdzenie obecności
 3. Przyjecie porządku obrad sesji Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 4. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Rady Gminy. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 5. Informacja Wójta z pracy między sesjami.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Głosowanie jawne
  WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 7. Wnioski Wójta Gminy o podjęcie uchwał:
 8. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał.
  1. Uchwała Nr VII/59/19 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bukowsko i przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  2. Uchwała Nr VII/60/19 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Bukowsku – dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Bukowsko w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół dla których Gmina Bukowsko jest organem prowadzącym. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  3. Uchwała Nr VII/61/19 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół dla których Gmina Bukowsko jest organem prowadzącym Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  4. Uchwała Nr VII/62/19 w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Oddziału w Bukowsku – dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Bukowsko w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  5. Uchwała Nr VII/63/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  6. Uchwała Nr VII/64/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  7. Uchwała Nr VII/65/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  8. Uchwała Nr VII/66/19 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  9. Uchwała Nr VII/67/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  10. Uchwała Nr VII/68/19 w sprawie emisji obligacji w seriach A19, B19, C19, D19, E19, F19, G19, H19, I19, J19, K19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  11. Uchwała Nr VII/69/19 w sprawie emisji obligacji w seriach L19, M19, N19 oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  12. Uchwała Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bukowsko na lata 2019 - 2023 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  13. Uchwała Nr VII/71/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bukowsko na lata 2019 –2021 Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  14. Uchwała Nr VII/72/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowsku Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
  15. Uchwała Nr VII/73/19 w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej Głosowanie jawne
   WYNIKI GŁOSOWANIA Za: 13 | Przeciw: 0 | Wstrzymali się: 0 | Uprawnieni: 13
 9. Interpelacje i zapytania.
  1. Głos zabrali
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad
Powrót do archiwum