+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Miasta i Gminy w Kłodawiekolski

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
63 2730622, www.klodawa.wlkp.pl

06/06/2022 - LVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie
20/05/2022 - LVI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu LV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2021r. oraz świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.( dot. działki nr 115/2) 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.( dot. działki 1056/4) 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika "Aleja lipowa". 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap X". 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "Kleks" w Kłodawie oraz nadania mu statutu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Kleks" w Kłodawie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 (dod.pkt.) 19. Przedstawienie protokołu nr 28/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt.” Kontrola wydatków związanych z przebudową ul. Łąkowej w Kłodawie z 2021 r. „Kontrola pod względem zasad stosowania ulg i umorzeń podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2021 r. oraz kontrola kwoty zadłużenia od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie”. 20. Interpelacje i wnioski radnych. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad sesji.
28/04/2022 - LV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołów LIII i LIV sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności komisariatu za 2021 r. 6. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Kłodawie za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zabytkami Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2025" 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 10. Interpelacje i wnioski radnych 11. Wolne wnioski 12. Zamknięcie obrad sesji
11/04/2022 - LIV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji złożonej przez Cech Zdunów Polskich wg właściwości. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kłodawa w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Solna Dolina" 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 6. Interpelacje i wnioski radnych. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad sesji.
31/03/2022 - LIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu LII sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o Dyrektora Przedszkola nr 1 im.Jana Brzechwy w Kłodawie 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedla diety i zwrot koszów podróży służbowych 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 4 marca 2022 r. według właściwości 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kłodawa 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w roku 2022" 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim - dod.pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2043 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - dod. pkt. 20. Zapoznanie radnych z protokołem nr 27/2022 z dnia 21 marca 2022 r.Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt."Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej - Kolonii w 2021 r. oraz Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi w miejscowości Łążek w 2021 r." - dod. pkt. 21. Interpelacje i wnioski radnych 22. Wolne wnioski 23. Zamknięcie obrad sesji
24/02/2022 - LII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu LI sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Przyjęcie informacji z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Gm.Kłodawa 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy w Kłodawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Krzykosach gmina Kłodawa 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Kłodawa 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dąbie a Gminą Kłodawa w przedmiocie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie śwaidczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B - ( dod. pkt.) 16. Zapoznanie radnych z protokołem nr 26/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z kontroli przeprowadzonej w dniu 8 lutego 2022 r. w siedzibach Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r. nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2021 r. oraz kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r.:( dod.pkt.) 17. Interpelacje i wnioski radnych 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad sesji
27/01/2022 - LI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu L sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2021 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiejw Kłodawie na 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedla diety i zwrot kosztów podróży służbowych 16. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Kłodawa - (dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę - (dod.pkt.) 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. 19. Interpelacje i wnioski radnych 20. Wolne wnioski 21. Zamknięcie obrad sesji
30/12/2021 - L Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX sesji 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, ktore nie wygasaja z końcem roku budżetowego 2021 - dod.pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043: a) odczytanie projektu uchwały b) odczytanie opinii komisji stałych rady c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej d) dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2043 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2022 rok: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami b) odczytanie opinii komisji stałych rady c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 1) dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały 2) autopoprawka nr 1 3) autopoprawka nr 2 4) autopoprawka nr 3 5) głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej 6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 7. Zapoznanie radnych z treścią protokołów Komisji Rewizyjnej: a) Nr 24/2021 r. z dnia 29.11.2021 r. nt."Kontrola wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej za 2020 rok b) Nr 25/2021 r z dnia 16.12.2021 r. nt."Kontrola wydatków związanych z promocją Gminy Kłodawa za 2020 r." 8. Interpelacje i wnioski radnych 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad sesji
16/12/2021 - XLVIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własnosć Gminy Kłodawa 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wybudowania drogi w Dębinie 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043 - dod. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości - dod.pkt. 15. Interpelacje i wnioski radnych 16. Wolne wnioski 17. Zamknięcie obrad sesji
16/12/2021 - XLIX Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Interpelacje i wnioski radnych. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad sesji.
25/11/2021 - XLVII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie Gminy Kłodawa za 2020 rok 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bierzwiennej Długiej - Kolonia 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa 9. Podjęcie decyzji w sprawie ceny drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2022 rok 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim - dod.pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok" 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/200/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 21. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Nr XLII/286/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. - dod.pkt. 22. Interpelacje i wnioski radnych 23. Wolne wnioski 24. Zamknięcie obrad sesji
21/10/2021 - XLVI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich gm.Kłodawa za 2020 r. w tym koszty utrzymania świetlic. 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 r. 7. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym 2020/2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.(dod.pkt. dot. roku 2021) 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.( dot. roku 2022) 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. (dod.pkt.) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy. 15. Interpelacje i wnioski radnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji.
24/09/2021 - XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XLIII i XLIV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich Gminy Kłodawa za 2020 r. w tym koszty utrzymania świetlic. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Kłodawa. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminych na terenie Gminy Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kłodawa na lata 2017-2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 14. Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 23/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 15 września 2021 r. nt."Kontrola pod względem stosowania ulg i umorzeń podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2020 r. oraz kontrola kwoty zadłużenia od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie"."Kontrola wydatków związanych z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla Klubu Spotowego"Górnik" w 2020 r. 15. Interpelacje i wnioski radnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji.
08/09/2021 - XLIV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Kłodawie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnos$ci. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budz?etu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budz?etu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budz?etowej na 2021 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 7. Interpelacje i wnioski radnych. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad sesji.
20/07/2021 - XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na 2021 rok. 4. Interpelacje i wnioski radnych. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad sesji.
16/07/2021 - XLII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa- Etap VIII". 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap IX". 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej.(działka 824/6) 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupeczce w drodze bezprzetargowej.(działka 8/5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.( działki 1061/17 i 1061/31) 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.(działka 1061/32) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Kłodawie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego.(dod. pkt.) 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa.( dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania i projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu.( dod.pkt.) 20. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno- administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych.( dod.pkt.) 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.( dod.pkt.) 22. Interpelacje i wnioski radnych. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie posiedzenia.
16/07/2021 - XLII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa- Etap VIII". 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap IX". 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej.(działka 824/6) 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupeczce w drodze bezprzetargowej.(działka 8/5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.( działki 1061/17 i 1061/31) 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.(działka 1061/32) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Kłodawie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego.(dod. pkt.) 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa.( dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania i projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu.( dod.pkt.) 20. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno- administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych.( dod.pkt.) 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.( dod.pkt.) 22. Interpelacje i wnioski radnych. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie posiedzenia.
15/07/2021 - XLI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa- Etap VIII". 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap IX". 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej.(działka 824/6) 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupeczce w drodze bezprzetargowej.(działka 8/5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.( działki 1061/17 i 1061/31) 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.(działka 1061/32) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Kłodawie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego.(dod. pkt.) 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa.( dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania i projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu.( dod.pkt.) 20. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno- administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych.( dod.pkt.) 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.( dod.pkt.) 22. Interpelacje i wnioski radnych. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie posiedzenia.
15/07/2021 - XLII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
17/06/2021 - XLI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XL sesji. 4. Raport Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa. 5. Debata nad raportem o stanie Gminy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2020 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy. (dod.pkt.) 12. Interpelacje i wnioski radnych. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad sesji.
27/05/2021 - XL Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2020 r.oraz świetlicy wiejskiej w Pomarzanach. 6. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2020 r. 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi za 2020 r. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. ( dodatkowy pkt.) 10. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie za 2020 r. 11. Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 22/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 maja 2021 r. nt."Kontrola wydatków związanych z budową parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie" 12. Interpelacje i wnioski radnych. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad sesji.
29/04/2021 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności Komisariatu za 2020 rok. 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2020 rok. 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Solna Dolina" za 2020 rok z uwzględnieniem pozyskanych środków. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 w Kłodawie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Kłodawie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2020. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 - 2043. 18. Zapoznanie radnych z protokołami Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli: a) Protokół Nr 19/2021 z dnia 3 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok" b) Protokół Nr 20/2021 z dnia 11 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok". c) Protokół Nr 21/2021 r. z dnia 17 marca 2021r. z kontroli nt."Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej Kolonii". 19. Interpelacje i wnioski radnych. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad sesji.
25/03/2021 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2020 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bierzwiennej Krótkiej gmina Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Kłodawa. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2021. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (dod.pkt.) 15. Interpelacje i wnioski radnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji.
10/03/2021 - XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Kłodawie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 4. Interpelacje i wnioski radnych. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad sesji.
25/02/2021 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok. 6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutów osiedli Gminy Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Lubońku gmina Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Interpelacje i wnioski radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad sesji.
28/01/2021 - XXXV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XXXIII i XXXIV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej. 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budzetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działek nr 26/85, 26/86, 26/87, 26/88 położonych w obrębie Wólka Czepowa. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Jaworową w miejscowości Kłodawa. 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. 18. Interpelacje i wnioski radnych. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad sesji.