+48 504 958 559
biuro@sesje.live

24h X 7 wsparcie online

Sesje rady i transmisje - Urząd Miasta i Gminy w Kłodawiekolski

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

62-650 Kłodawa, ul. Dąbska 17
63 2730622, www.klodawa.wlkp.pl

18/05/2023 - LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu LXXVI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2022 r. oraz świetlicy wiejskiej w Pomarzanach. 6. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2022. 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierzwienna Długa Wieś. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierzwienna Krótka. 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cząstków. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębina. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzióbin. 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogowa. 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janczewy. 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobylata. 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korzecznik. 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzykosy. 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luboniek. 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszcze. 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łążek. 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łubno. 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Okoleniec. 26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podgajew. 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pomarzany. 28. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rycerzew. 29. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rgielew. 30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rysiny-Kolonia. 31. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Słupeczka. 32. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tarnówka. 33. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Czepowa. 34. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zbójno. 35. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.(dod.pkt.) 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2043. 38. Zapoznanie radnych z protokołem nr 36/2023 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z kontroli przeprowadzonej w dniu 25 kwietnia 2023r. nt."Kontrola wydatków związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie w 2022 r." 39. Interpelacje i wnioski radnych. 40. Wolne wnioski. 41. Zamknięcie obrad sesji.
20/04/2023 - LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu LXXV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Kłodawie. 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2022 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap XI" 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2043. 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok. ( dod. pkt.) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/191/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie wprowadzenia opłaty oraz ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.( dod.pkt.) 14. Interpelacje i wnioski radnych. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad sesji.
30/03/2023 - LXXV Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów LXXIII i LXXIV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności i wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2022 rok. Ocena działalności Świetlicy Środowiskowej na terenie Gminy Kłodawa za 2022 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierzwienna Długa - Kolonia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w roku 2023". 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kłodawa. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Kłodawa. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2043. 15. Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 21 lutego 2023 r. nt. "Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2022 rok.Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2022 rok". 16. Zapoznanie radnych z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 14 marca 2023 r. nt."Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi w miejscowości Kobylata gm.Kłodawa" w 2022 r. 17. Interpelacje i wnioski radnych. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad sesji.
10/03/2023 - LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
23/02/2023 - LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów LXXI i LXXII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Gminy Kłodawa. 6. Przyjęcie informacji z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2022 rok. 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2022 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap X". 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kłodawa. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze obowiązujących w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargę z dnia 10.01.2023r. (L.dz.284) 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy.( z dn.10.01.2023r.L.dz.285) 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy.( z dn. 27.01.2023r.) 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2043. 19. Interpelacje i wnioski radnych. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie posiedzenia.
03/02/2023 - LXXII Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
26/01/2023 - LXXI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów LXIX i LXX sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2023 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2023 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2023 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2023 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2023 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej dotychczasowym dzierżawcom. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/200/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Kłodawa oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kłodawa. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Kłodawa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Kłodawa. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. 20. Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 32/2022 z dnia 13.12.2022 r. z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Kłodawie w dniu13.12.2022 r. nt." Kontrola wydatków związanych z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie w 2021 r."Kontrola wydatków związanych z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla Klubu Sportowego"Górnik" w 2021 r." 21. Interpelacje i wnioski radnych. 22. Wolne wnioski. 23. Zamknięcie obrad sesji.
12/01/2023 - LXXI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
12/01/2023 - LXX Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
29/12/2022 - LXIX Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu LXVIII sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023 - 2043: a) odczytanie projektu uchwały, b) odczytanie opinii komisji stałych rady, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, d) dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2023-2043 7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2023 rok: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami, b) odczytanie opinii komisji stałych rady, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej d) dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały, 1) autopoprawka nr 1 2) autopoprawka nr 2 3) autopoprawka nr 3 4) autopoprawka nr 4 5) autopoprawka nr 5 6) autopoprawka nr 6 7) autopoprawka nr 7 8) autopoprawka nr 8 9) autopoprawka nr 9 10) autopoprawka nr 10 11) autopoprawka nr 11 e) głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własnośc Gminy Kłodawa.( dod.pkt.) 10. Interpelacje i wnioski radnych. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad sesji.
15/12/2022 - LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów LXV, LXVI, LXVII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłodawa w przedmiocie projektów statutów sołectw. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2023 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok. 10. Interpelacje i wnioski radnych. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad sesji.
30/11/2022 - LXVII Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
24/11/2022 - LXVI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu LXIV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. 6. Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie Gminy Kłodawa za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 17 października 2022 r. według właściwości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia " Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2023 r." 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własność Gminy Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci,młodzieży i uczniów do placówek oświatowych 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2023 r. pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu z budżetu Gminy Kłodawa. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022- 2043. 15. Przyjęcie protokołu nr 31/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 7 listopada 2022 r. z kontroli wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty utrzymania Świetlicy Środowiskowej w 2021 r.Kontrola realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. 16. Interpelacje i wnioski radnych. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad sesji.
18/11/2022 - LXV Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
20/10/2022 - LXIV Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
05/10/2022 - LXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie
22/09/2022 - LXII Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
BR.0012.62.2022 Kłodawa dnia, 12 września 2022 r. Z a w i a d o m i e n i e Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz § 27 ust.2 Statutu Gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą nr 370/02 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października 2002 r. Rady Miejskiej w Kłodawie (tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 15 kwietnia 2013 r., poz.2895) zwołuję na dzień: 22 września 2022 r. na godz. 10.30 w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie LXII sesję Rady Miejskiej w Kłodawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów LX i LXI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2022 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnych lokali - garaży stanowiących własność Gminy Kłodawa. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa, które tworzą rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Kłodawa, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2043. 13. Interpelacje i wnioski radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad sesji. Przewodniczący Rady (-) Krzysztof Krusiński
05/09/2022 - LXI Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie
14/07/2022 - LX Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
30/06/2022 - LVIII Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz § 27 ust.2 Statutu Gminy Kłodawa przyjętego Uchwałą nr 370/02 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 8 października 2002 r. Rady Miejskiej w Kłodawie (tj. Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 15 kwietnia 2013 r., poz.2895) zwołuję na dzień: 30 czerwca 2022 r. na godz. 10.30 w sali Nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie LVIII sesję Rady Miejskiej w Kłodawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów LVI i LVII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Raport Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa za 2021 rok. 6. Debata nad raportem o stanie Gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2021 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2021 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych dotychczasowym dzierżawcom. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2043. 13. Interpelacje i wnioski radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad sesji.
30/06/2022 - LIX Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
06/06/2022 - LVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Kłodawie
20/05/2022 - LVI Sesja Rady Miejskiej w Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu LV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2021r. oraz świetlicy wiejskiej w Pomarzanach Fabrycznych. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.( dot. działki nr 115/2) 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.( dot. działki 1056/4) 10. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika "Aleja lipowa". 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap X". 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "Kleks" w Kłodawie oraz nadania mu statutu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym "Kleks" w Kłodawie oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu. 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 18. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 (dod.pkt.) 19. Przedstawienie protokołu nr 28/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt.” Kontrola wydatków związanych z przebudową ul. Łąkowej w Kłodawie z 2021 r. „Kontrola pod względem zasad stosowania ulg i umorzeń podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2021 r. oraz kontrola kwoty zadłużenia od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie”. 20. Interpelacje i wnioski radnych. 21. Wolne wnioski. 22. Zamknięcie obrad sesji.
28/04/2022 - LV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołów LIII i LIV sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności komisariatu za 2021 r. 6. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Kłodawie za 2021 r. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia" Programu opieki nad zabytkami Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2025" 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 10. Interpelacje i wnioski radnych 11. Wolne wnioski 12. Zamknięcie obrad sesji
11/04/2022 - LIV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji złożonej przez Cech Zdunów Polskich wg właściwości. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kłodawa w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Solna Dolina" 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 6. Interpelacje i wnioski radnych. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad sesji.
31/03/2022 - LIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku posiedzenia 3. Przyjęcie protokołu LII sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o Dyrektora Przedszkola nr 1 im.Jana Brzechwy w Kłodawie 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedla diety i zwrot koszów podróży służbowych 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku z dnia 4 marca 2022 r. według właściwości 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Kłodawa 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu 15. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w roku 2022" 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim - dod.pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2043 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - dod. pkt. 20. Zapoznanie radnych z protokołem nr 27/2022 z dnia 21 marca 2022 r.Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie nt."Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej - Kolonii w 2021 r. oraz Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi w miejscowości Łążek w 2021 r." - dod. pkt. 21. Interpelacje i wnioski radnych 22. Wolne wnioski 23. Zamknięcie obrad sesji
24/02/2022 - LII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu LI sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Przyjęcie informacji z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Gm.Kłodawa 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy w Kłodawie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Krzykosach gmina Kłodawa 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Kłodawa 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dąbie a Gminą Kłodawa w przedmiocie powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie śwaidczenia usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu dla osób przewlekle psychicznie chorych typ A i dla upośledzonych umysłowo typ B - ( dod. pkt.) 16. Zapoznanie radnych z protokołem nr 26/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z kontroli przeprowadzonej w dniu 8 lutego 2022 r. w siedzibach Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie i Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r. nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2021 r. oraz kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2021 r.:( dod.pkt.) 17. Interpelacje i wnioski radnych 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad sesji
27/01/2022 - LI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu L sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2021 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiejw Kłodawie na 2022 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2022 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad na jakich przysługują sołtysom i przewodniczącym zarządów osiedla diety i zwrot kosztów podróży służbowych 16. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Kłodawa - (dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę - (dod.pkt.) 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. 19. Interpelacje i wnioski radnych 20. Wolne wnioski 21. Zamknięcie obrad sesji
30/12/2021 - L Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołów XLVIII i XLIX sesji 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, ktore nie wygasaja z końcem roku budżetowego 2021 - dod.pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022-2043: a) odczytanie projektu uchwały b) odczytanie opinii komisji stałych rady c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej d) dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2022 - 2043 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2022 rok: a) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami b) odczytanie opinii komisji stałych rady c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 1) dyskusja i głosowanie nad poprawkami do projektu uchwały 2) autopoprawka nr 1 3) autopoprawka nr 2 4) autopoprawka nr 3 5) głosowanie nad innymi poprawkami zgłoszonymi w czasie sesji budżetowej 6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej 7. Zapoznanie radnych z treścią protokołów Komisji Rewizyjnej: a) Nr 24/2021 r. z dnia 29.11.2021 r. nt."Kontrola wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kosztów utrzymania Świetlicy Środowiskowej za 2020 rok b) Nr 25/2021 r z dnia 16.12.2021 r. nt."Kontrola wydatków związanych z promocją Gminy Kłodawa za 2020 r." 8. Interpelacje i wnioski radnych 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad sesji
16/12/2021 - XLVIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu XLVII sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za ciepło dostarczone z urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną stanowiących własnosć Gminy Kłodawa 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wybudowania drogi w Dębinie 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kłodawa na 2022 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043 - dod. pkt. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wyskości stawek podatku od nieruchomości - dod.pkt. 15. Interpelacje i wnioski radnych 16. Wolne wnioski 17. Zamknięcie obrad sesji
16/12/2021 - XLIX Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Interpelacje i wnioski radnych. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad sesji.
25/11/2021 - XLVII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji 3. Przyjęcie protokołu XLVI sesji 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza 5. Informacja dotycząca działalności obiektów sportowych na terenie Gminy Kłodawa za 2020 rok 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Bierzwiennej Długiej - Kolonia 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa 9. Podjęcie decyzji w sprawie ceny drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2022 rok 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Kłodawie oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim - dod.pkt. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok" 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/200/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kłodawa 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy 21. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Nr XLII/286/2021 z dnia 15 lipca 2021 r. - dod.pkt. 22. Interpelacje i wnioski radnych 23. Wolne wnioski 24. Zamknięcie obrad sesji
21/10/2021 - XLVI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich gm.Kłodawa za 2020 r. w tym koszty utrzymania świetlic. 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2021 r. 7. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kłodawa w roku szkolnym 2020/2021. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.(dod.pkt. dot. roku 2021) 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim.( dot. roku 2022) 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. (dod.pkt.) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania cennika na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 ... - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy. 15. Interpelacje i wnioski radnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji.
24/09/2021 - XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XLIII i XLIV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja dotycząca funkcjonowania świetlic wiejskich Gminy Kłodawa za 2020 r. w tym koszty utrzymania świetlic. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu nieruchomości będącej własnością Gminy Kłodawa. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminych na terenie Gminy Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kłodawa na lata 2017-2020. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 14. Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 23/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 15 września 2021 r. nt."Kontrola pod względem stosowania ulg i umorzeń podatków i należności finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie za 2020 r. oraz kontrola kwoty zadłużenia od podatników dla Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie"."Kontrola wydatków związanych z udzieleniem dotacji z budżetu Gminy Kłodawa dla Klubu Spotowego"Górnik" w 2020 r. 15. Interpelacje i wnioski radnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji.
08/09/2021 - XLIV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Kłodawie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnos$ci. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budz?etu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budz?etu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budz?etowej na 2021 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 7. Interpelacje i wnioski radnych. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad sesji.
20/07/2021 - XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwaly budżetowej na 2021 rok. 4. Interpelacje i wnioski radnych. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad sesji.
16/07/2021 - XLII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa- Etap VIII". 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap IX". 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej.(działka 824/6) 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupeczce w drodze bezprzetargowej.(działka 8/5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.( działki 1061/17 i 1061/31) 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.(działka 1061/32) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Kłodawie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego.(dod. pkt.) 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa.( dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania i projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu.( dod.pkt.) 20. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno- administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych.( dod.pkt.) 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.( dod.pkt.) 22. Interpelacje i wnioski radnych. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie posiedzenia.
16/07/2021 - XLII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa- Etap VIII". 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap IX". 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej.(działka 824/6) 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupeczce w drodze bezprzetargowej.(działka 8/5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.( działki 1061/17 i 1061/31) 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.(działka 1061/32) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Kłodawie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego.(dod. pkt.) 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa.( dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania i projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu.( dod.pkt.) 20. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno- administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych.( dod.pkt.) 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.( dod.pkt.) 22. Interpelacje i wnioski radnych. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie posiedzenia.
15/07/2021 - XLI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XLI sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa- Etap VIII". 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa - Etap IX". 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie w drodze bezprzetargowej.(działka 824/6) 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupeczce w drodze bezprzetargowej.(działka 8/5) 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym na terenie miasta Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.( działki 1061/17 i 1061/31) 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie.(działka 1061/32) 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stadionowi Miejskiemu w Kłodawie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego.(dod. pkt.) 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłodawa.( dod.pkt.) 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w procesie opracowywania i projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłodawa na lata 2021-2025.( dod. pkt.) 19. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kłodawie oraz nadania mu statutu.( dod.pkt.) 20. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno- administracyjnej oraz finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa zaliczanych do sektora finansów publicznych.( dod.pkt.) 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kłodawa na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 r.( dod.pkt.) 22. Interpelacje i wnioski radnych. 23. Wolne wnioski. 24. Zamknięcie posiedzenia.
17/06/2021 - XLI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XL sesji. 4. Raport Burmistrza o stanie Gminy Kłodawa. 5. Debata nad raportem o stanie Gminy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kłodawy wotum zaufania za 2020 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej dotychczasowemu dzierżawcy. (dod.pkt.) 12. Interpelacje i wnioski radnych. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad sesji.
27/05/2021 - XL Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2020 r.oraz świetlicy wiejskiej w Pomarzanach. 6. Informacja o działalności Biblioteki Publicznej w Kłodawie za 2020 r. 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi za 2020 r. 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 9. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. ( dodatkowy pkt.) 10. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłodawie za 2020 r. 11. Zapoznanie radnych z treścią protokołu nr 22/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 11 maja 2021 r. nt."Kontrola wydatków związanych z budową parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie" 12. Interpelacje i wnioski radnych. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad sesji.
29/04/2021 - XXXIX Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Kłodawie z działalności Komisariatu za 2020 rok. 6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kłodawie za 2020 rok. 7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Solna Dolina" za 2020 rok z uwzględnieniem pozyskanych środków. 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 w Kłodawie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 Kłodawie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kłodawa. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2020. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021 - 2043. 18. Zapoznanie radnych z protokołami Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli: a) Protokół Nr 19/2021 z dnia 3 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok" b) Protokół Nr 20/2021 z dnia 11 marca 2021 r. z kontroli nt."Kontrola realizacji zadań statutowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok". c) Protokół Nr 21/2021 r. z dnia 17 marca 2021r. z kontroli nt."Kontrola wydatków związanych z przebudową drogi gminnej w Bierzwiennej Długiej Kolonii". 19. Interpelacje i wnioski radnych. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad sesji.
25/03/2021 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XXXVI i XXXVII sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie za 2020 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpoznania. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Bierzwiennej Krótkiej gmina Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/153/2016 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie Gminy Kłodawa. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa na rok 2021. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2021-2043. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (dod.pkt.) 15. Interpelacje i wnioski radnych. 16. Wolne wnioski. 17. Zamknięcie obrad sesji.
10/03/2021 - XXXVII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej Kłodawie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 4. Interpelacje i wnioski radnych. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad sesji.
25/02/2021 - XXXVI Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu XXXV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Informacja z działalności Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie za 2020 rok. 6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie za 2020 rok. 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie statutów osiedli Gminy Kłodawa. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzięcie w bezpłatne użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Lubońku gmina Kłodawa. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Kłodawy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 13. Interpelacje i wnioski radnych. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad sesji.
28/01/2021 - XXXV Sesja Rady Miejskiej Kłodawie
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności 2. Ustalenie porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołów XXXIII i XXXIV sesji. 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej. 7. Sprawozdania z działalności komisji stałych za 2020 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej, Budzetu i Finansów Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2021 r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działek nr 26/85, 26/86, 26/87, 26/88 położonych w obrębie Wólka Czepowa. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Jaworową w miejscowości Kłodawa. 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. 18. Interpelacje i wnioski radnych. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad sesji.